Algemene leveringsvoorwaarden.

LEVERINGSVOORWAARDEN KLUSJESBEDRIJF TWANNIE

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde werkzaamheden van Twannie.

Algemene Leveringsvoorwaarden
Twannie handhaaft de regels van het ARBO besluit, deze vervangen alle regels van de ARBO Wet en zijn gebaseerd op de Europese richtlijnen. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de ARBO regeling. Twannie zal geen werkzaamheden verrichten waaraan bijzonder gevaar verbonden is, voordat dit geheel is besproken en veilig gesteld. De benodigde veiligheidsmaatregelen zullen wij ten allen tijde nemen. Dit om zo veilig mogelijk de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Verzekering
Twannie is verzekerd bij de ASR onder de verzekeringsvoorwaarden behorend bij het schadepakket AVB. Als klussenbedrijf Twannie bij u schade heeft veroorzaakt en u heeft dat zonder te melden aan Twannie door derden laten repareren dan zal Twannie de kosten, die daarvoor in rekening zijn gebracht, niet vergoeden.

Klussenbedrijf Twannie is niet aansprakelijk in de volgende gevallen
Bij het boren in een muur, waarachter of waarin bijvoorbeeld een niet zichtbare waterleiding is weggewerkt, waar in dit geval door- heen wordt geboord. Hetzelfde geldt voor het beschadigen van het stucwerk, het doorboren van gas/cv of elektra leidingen. Als Klussenbedrijf Twannie bijvoorbeeld de opdracht krijgt om een muur te slopen, of een kozijn weg te halen en er ontstaat gevolgschade aan het huis, dan is de opdrachtgever aansprakelijk.

Offerte
Twannie werkt vrijwel uitsluitend op uurbasis. Mocht er toch sprake zijn van een offerte dan gelden de volgende voorwaarden. De offertes van Twannie zijn standaard tot 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig. Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen bij Twannie. Mocht het om een niet vrijblijvende offerte gaan of om een offerte, waarvoor Twannie kosten bij u in rekening zal brengen, dan vraagt Twannie hier vooraf mondeling of schriftelijk toestemming. Opdrachten zijn voor Twannie pas bindend na een schriftelijke bevestiging door Twannie.

Extra werkzaamheden
Werkzaamheden die niet in de offerte zijn meegenomen en die op uw (mondelinge) verzoek toch dienen te worden uitgevoerd, worden doorberekend op basis van nacalculatie.

Overmacht
Wij zijn gerechtigd ons op overmacht te beroepen in alle gevallen, waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze wil of controle liggen. In dat geval worden onze verplichtingen opgeschort.

Opdrachten aanname beleid
Twannie neemt opdrachten aan op de volgende rechtsgeldige manier: mondeling per telefoon of per e-mail. In sommige gevallen kan Klussenbedrijf Twannie om een schriftelijke bevestiging vragen per e-mail of post.

Betalingscondities
Klussenbedrijf Twannie factureert na het einde van de werkzaamheden. Factuur bij voorkeur te betalen binnen 10 werkdagen overmaken op IBAN NL69 TRIO 0198 4031 78 t.n.v. A.H.M. Kiens o.v.v. factuurnummer.  Bij bedragen boven de € 500,- kan Twannie een aanbetaling vooraf vragen of een gespreide betaling. Bijvoorbeeld 50 % bij opdracht, 25% halverwege de werkzaamheden en 25 % bij oplevering.

Mocht u Twannie een opdracht hebben verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden en u trekt vervolgens de opdracht weer in dan worden alle hieruit voortvloeiende kosten, bij de opdrachtgever, in rekening gebracht. Dit om mogelijk reeds gemaakte kosten voor bijv. materialen en/of verloren werkuren te compenseren.

Alle door Klussenbedrijf Twannie geleverde materialen blijven eigendom van Twannie totdat de laatste betaling is voldaan. Wanneer niet tijdig aan de bovengenoemde betalingscondities wordt voldaan zal Klussenbedrijf Twannie u een betalingsherinnering sturen. Wordt ook hier geen gehoor aan gegeven noch betaald, dan zal Twannie een laatste aanmaning sturen inclusief administratiekosten. Wordt hierop niet gereageerd of betaald binnen 5 werkdagen na dagtekening van de aanmaning dan wordt door Twannie een incassoprocedure opgestart bij een daartoe bevoegd incasso bureau. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.